Egyetemi kisokos gólyáknak

sze_logo_fekvo_RGB_AK.png

 

Az egyetemi élet során használt fontos fogalmak összessége, melyek ismerete segít a hallgatóknak, hogy tanulmányaikat zökkenőmentesen elvégezhessék, hallgatói ügyeiket gördülékenyen intézhessék.

 


abszolutórium: Végbizonyítvány. A felsőoktatási tanulmányi kötelezettségek teljesítését igazoló bizonyítvány, melynek megszerzésével lehetséges az államvizsgázás. 


aktív félév: Az a félév, amelyre a hallgató érvényesen bejelentkezett a szabályzat rendelkezései szerint.
 
alapképzés: Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. A gyakorlatigényes alapképzési szakokban legalább egy félévig tartó szakmai gyakorlatot kell szervezni. A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. A képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc félév.

állami ösztöndíj: A támogatott hallgató  képzésének  teljes  képzési  költségét  az  állam  viseli. Az állami ösztöndíjas hallgatónak is keletkezhetnek befizetési kötelezettségei a TVSZ-ben megszabott határidők elmulasztása, igazolatlan vizsgahiányzások, stb. miatt, melyek összegét a Térítési és Juttatási Szabályzat határozza meg.

dékán: A dékán egy adott kar élén áll, annak vezetését látja el. Az egyetemi kar vezetője, a rektor jelöli ki a kari tanács javaslata alapján. Az Apáczai Csere János Pedagógia, Humán- és Társadalomtudományi Kar dékáni tisztségét Dr. Pongrácz Attila Úr tölti be.

EHÖK: Egyetemi Hallgatói Önkormányzat. A hallgatók egyetemi szintű képviseletét az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat látja el. Célja és feladata többek között az Egyetemre beiratkozott, azzal hallgatói jogviszonyban álló hallgatók érdekképviseletének ellátása valamennyi őket érintő – felsőoktatási – kérdésben minden egyetemi, regionális, ill. országos testületben.

előadás: Olyan, tanrendben szereplő tanóra, amelyen elsősorban az oktató szóbeli magyarázata segíti az ismeretek elsajátítását. A kreditértékű előadás számonkérése a kollokvium, szigorlat, beszámoló vagy félévközi jegy.

előírt éves kreditmennyiség: A szakon előírt összes kredit csökkentve a kreditjóváírással elismert kreditekkel, az így kapott különbség osztva a mintatanterv szerinti, félévekben meghatározott képzési idővel és megszorozva 2-vel.

előtanulmányi feltételek: Azon tantárgyak vagy egyéb kötelezettségek köre, melyek teljesítése feltétele egy másik tárgy felvételének vagy tanulmányi kötelezettség teljesítésének.

felsőoktatási szakképzés: Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető, melyet oklevél tanúsít. A felsőoktatási szakképzésre tekintettel kiállított oklevél önálló végzettségi szintet nem tanúsít. A képzési idő legfeljebb öt félév, kivéve, ha az európai uniós jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg.
 
félév: Öt hónapból álló oktatásszervezési időszak.

félévközi jegy: A hallgató félévközi teljesítményének kifejezésére szolgáló érdemjegy, amely szorgalmi időszakban a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott értékelési eljárás keretében szerezhető.

gyakorlat: Olyan, jellemzően kis csoportokban megvalósuló tanóra, melyen a hallgató önálló munkavégzése is követelmény. A hallgatói teljesítmény értékelésére a gyakorlati jegy vagy aláírás szolgál. A gyakorlat lehet például számolási gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat, külső gyakorlóhelyen folytatott iskolai vagy szakmai gyakorlat.

hallgatói jogviszony: A felsőoktatási intézmény és a hallgató között a tanulmányok folytatása alatt fennálló jogviszony, amely a beiratkozással jön létre.

hallgatói tanulmányi munkaidő: A kredit alapja, az átlagos körülmények között, az átlagos teljesítménnyel tanuló hallgató részéről a tanulmányi követelmények teljesítésére fordítandó elismert időtartam, amely tanórákból és egyéni tanulmányi munkaórákból tevődik össze, és a kreditszámítás alapjául szolgál.

intézet: Több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység.

kar: Egy vagy több képzési területen, tudományterületen több, a képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotó  művészeti tevékenység feladatait ellátó szervezeti egység. A kar élén a dékán áll.

képzési és kimeneti követelmények: Azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, képességeknek (kompetencia) összessége, illetve az a tudás, amelynek megszerzése esetén az adott szakon oklevél kiadható.

képzési idő: Az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott idő.
 
képzési időszak: A képzési idő tagolása szorgalmi időszakra és a hozzá tartozó vizsgaidőszakra.

kollokvium:  Felsőfokú intézményi vizsga egy vagy több félévi tananyagból.
 
konzultáció: A felsőoktatási intézmény oktatója által a hallgató részére biztosított személyes megbeszélés lehetősége.
 
kredit: A hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges. Egy kredit átlagosan harminc tanulmányi munkaórát jelent A tantárgyért járó krediteket a gyakorlat vagy előadás (vizsga) sikeres teljesítésekor megkapja a hallgató, vagyis a megszerzett kreditek az adott tárgy sikeres teljesítését jelzik. Alapképzésben 180 kreditet kell teljesíteni az abszolutóriumhoz.

folyamatos számonkérés: A szorgalmi időszakban megírt zárthelyi dolgozatok, elkészített beszámolók, feladatok, jegyzőkönyvek, stb értékelése alapján megvalósított folyamatos számonkérés útján adott érdemjegy.

HÖK: A hallgatókat a "HÖK-ösök" képviselik, akiket a diákok választanak meg maguk közül. Ők képviselik a diákság érdekeit például a Kari Tanácsban, a Szenátusban, valamint a különböző egyetemi bizottságokban. Minden kar rendelkezik saját HÖK-el. Pénzügyi szolgáltató feladatot is ellátnak, valamint a kollégiumi felvételi, a támogatások és ösztöndíjak odaítélése is a munkájuk nyomán valósul meg, hiszen a HÖK-ön belül számos bizottság működik, amelyek különféle feladatok ellátásáért felelősek. Mindemellett a „HÖK-ösök” több kulturális és sportesemény szervezéséért is felelősek, mint a gólyabál vagy kari bálok.

kreditátvitel: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzített azon folyamat, amely során egy előzetesen teljesített tantárgy, illetve elsajátított ismeretanyag, képesség a tantervi tanulmányi kötelezettségek során figyelembevételre, és egy vagy több tantárgy alóli teljes vagy részbeni felmentés útján, feltétellel vagy feltétel nélkül, kreditjóváírással elismerésre kerül. Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább hetvenöt százalékban megegyezik. A tudás összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága, kreditátviteli bizottság végzi.

kritérium-feltétel: A tanulmányok valamely szakaszának megkezdéséhez, valamely tárgy felvételéhez, a záróvizsgára bocsátáshoz, illetve az oklevél megszerzéséhez kapcsolt, a minőséget szolgáló vagy a tanulmányok túlzott elhúzódását megakadályozó feltétel.

kurzus: Tanórák vagy előadások sora, amelyeket befejezve a tanuló új ismereteket és képességeket szerez.

levelező tagozat: Részidős képzés, melynek időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka, szakirányú továbbképzés esetén legalább húsz, legfeljebb ötven százalék lehet.

mesterképzés: A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető a mesterképzésben. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. 

mintatanterv: A hallgató részére felkínált olyan ajánlott tanterv, mellyel a végzettséget az előírt tanulmányi idő alatt lehet megszerezni. A felsőoktatási intézmény ajánlott tantervet ad ki a hallgatói tanulmányi rend összeállításához. A felsőoktatási intézménynek biztosítania kell, hogy minden hallgató számot adhasson tudásáról, és a sikeres vagy sikertelen számonkérést megismételhesse úgy, hogy a megismételt számonkérés elfogulatlan lebonyolítása és értékelése biztosított legyen.

Moodle: Felsőoktatási / egyetemi e-learning rendszer. Az oktatóknak lehetősége van a tananyagok megosztására, kurzusfórum működtetésére, akár online teszt kitöltetésére, vizsgáztatásra is. A Moodle a Neptunból veszi át a kurzusadatokat, így a hallgatók a belépés után a saját, Neptunban felvett kurzusaikat láthatják a felületen.

nappali tagozat: Teljes idejű képzés, amely félévenként legalább háromszáz tanórából áll; a képzést heti öt napból álló tanítási hét keretében, a munkanapokon kell megszervezni.

Neptun: Felsőoktatási elektronikus tanulmányi rendszer, amely webes hozzáféréssel használható a Széchenyi Egyetem hallgatói, oktatói, munkatársai által. Ezen a felületen keresztül lehet az összes ügyintézést elintézni, mint pl. beiratkozást az egyes félévekre, szakirányválasztást, kollégiumi jelentkezést, tandíjbefizetést, diákigazolvány-igénylést, tantárgy- és vizsgafelvételt. A Neptunban megtekinthető az ösztöndíj mértéke, illetve az esetleges díjak befizetéséről értesítő, a zh-k és a vizsgák eredményeit is ide töltik fel az oktatók. A rendszerhez a kódot és a jelszót az intézmény biztosítja.

önköltséges képzés: A képzés teljes költségét a hallgató viseli.

párhuzamos képzés: A hallgató az egyetemen folyó képzésben, és egy másik – az egyetemen vagy más felsőoktatási intézményben – képzésben egyidejűleg vesz részt.
 
passzív félév: Olyan félév, amelyben a hallgatói jogviszony szünetel.

rektor: A rektor, az egyetem vezetője, akit a felsőoktatásért felelős miniszter előterjesztése alapján, a köztársasági elnök nevezi ki. A Széchenyi Egyetem rektori tisztségét Dr. Baranya Péter Zoltán Úr tölti be.

specializáció: Az adott szak részét képező önálló szakképzettséget nem eredményező, speciális szaktudást biztosító képzés.
 
szak: Valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek, jártasságok, készségek) egységes rendszerét tartalmazó képzés.
 
szakirány: Az adott szak részét képező önálló szakképzettséget eredményező, speciális szaktudást biztosító képzés.
 
szakirányú továbbképzés: A szakirányú továbbképzésben – az alap- vagy a mesterfokozatot követően további – szakirányú szakképzettség szerezhető. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.
 
szakképzettség: Alapfokozattal vagy mesterfokozattal egyidejűleg, valamint a szakirányú továbbképzésben, illetve a felsőoktatási szakképzésben megszerezhető, a szak és a szakirány vagy specializáció tartalmával meghatározott, a szakma gyakorlására felkészítő szaktudás oklevélben, felsőfokú szakmai oklevélben történő elismerése.
 
szeminárium: Olyan, tanrendben szereplő foglalkozás, amely a tananyag interaktív feldolgozására épül. Míg az előadáson az oktató egy nagyobb létszámú csoportnak ad elő, a szemináriumon kisebb csoportok vannak, az órai munkában a hallgatók aktívan részt vesznek.

szigorlat: Szakmai ismeretek átfogó, szintetizáló ismeretét számon kérő vizsga. A szigorlat legalább kéttagú bizottság előtt teendő le, és mindig van szóbeli része. Lehet gyakorlati része is. A szigorlat értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik.
 
szorgalmi időszak: A félév kezdőnapjától a vizsgaidőszak kezdőnapjáig tartó időszak, amelynek részét képezik az egyetemi és kari naptárban nevesített oktatási szünetek is. A szorgalmi időszakban lehetőség van a számonkérés bizonyos formáira.

SZMSZ: Szervezeti és Működési Szabályzat
 
tananyag: Egy tantárgyhoz kapcsolódóan az ismeretek azon köre, mely az oktatás, a kredit megszerzésének alapját, valamint a számonkérés tárgyát képezi, továbbá a kreditbeszámítás viszonyítási alapja is.

tanegység: Egy félév alatt teljesíthető, kredittel elismert tantervi egység vagy tantárgy.

tanév: Tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak.

tanóra: A tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.

tanszék: Az a szervezeti egység, amely ellátja legalább egy tantárggyal összefüggésben a képzés, a tudományos kutatás, az oktatásszervezés feladatait.

tanulmányi idő: Az adott tanulmányok képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időt legalább két félévvel meghaladó időszak.

tantárgyi követelmények: A tantárgy teljesítéséhez kapcsolódó közzétett előírások köre, mely tartalmazza többek között:

– a foglalkozásokon (előadás, szeminárium, gyakorlat) való részvétel követelményeit és a távolmaradás pótlásának lehetőségét,

– az igazolás módját a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén,

– a félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyik) számát, témakörét és időpontját,– a vizsgára bocsáthatóság követelményeit,

– felhasználható segédletek, irodalom listáját (ajánlott irodalom).
 
tantárgyi program: Egy tantárgy keretében elsajátítandó ismeretanyagot, valamint a tantárgy teljesítésének általános feltételeit tartalmazó leírás, amely magában foglalja legalább:
– a tantárgy elnevezését,
– a tantárgy oktatásáért felelős tanszék megnevezését,
– a tantárgy teljesítésével szerezhető kreditpontok számát,
– a tantárgyhoz tartozó kötelező és kötelezően választható tantárgyelemeket,
– a tantárgy(elemek) oktatási formáját,
– a heti (félévi) tanórák számát,
– a tantárgy kreditpontjait,
– a kredit megszerzésének feltételét és a számonkérés(ek) formáját (kollokvium, gyakorlati jegy, beszámoló, alapvizsga, szigorlat),
– az értékelés fajtáját (ötfokozatú, háromfokozatú, kétfokozatú),
– a tantárgy felvételéhez, illetve teljesítéséhez szükséges előtanulmányi feltételeket,
– a tantárgy oktatásának feladatát és célját,
– a tananyag tematikus leírását,
– az írott tananyag megjelölését.

tanterv: Egy szak képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően összeállított képzési terve, amelynek elemei képzési szakonkénti bontásban a tantárgyak, tantervi egységek alapján meghatározott óra- és vizsgaterv a követelmények teljesítésének ellenőrzési, értékelési rendszere, valamint a tantárgyak, tantervi egységek tantárgyi programja.

tárgyfelvétel: A kurzusokat a Neptunban kell felvenni, ez alól az első évfolyam első féléve kivétel, amikor is a TO végzi el a tárgyfelvételt. Tárgyakat az ún. tárgyfelvételi időszakban lehet felvenni. Tárgyat csak az a hallgató tud felvenni, aki már bejelentkezett aktív félévre. A tárgyfelvételkor a hallgató felveszi a kívánt tárgyat és az ahhoz tartozó kurzus valamelyikét. A tárgyfelvételhez a mintatantervek nyújtanak segítséget, melyek tartalmazzák a tanulmányi előrehaladás ajánlott sorrendjét is. A mintatantervek azt is jelzik, mely tárgyakat kötelező felvenni, és mely tárgycsoportból (szabadon választható, kötelezően választható stb.) hány kreditet / hány tárgyat kell teljesíteni.

távoktatás: Sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek, digitális tananyagok használatával az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a tanórák száma nem éri el a teljes idejű képzés tanóráinak harminc százalékát.
 

TO:  Tanulmányi Osztály, azaz a TO a hallgatók képzés alatt felmerülő tanulmányi problémáit hivatott orvosolni. Az egyetem minden karának megvan a maga TO-ja, ahová a hallgatók a megadott nyitva tartás alatt fordulhatnak. A Tanulmányi Osztályon lehet informálódni a képzés teljesítésének követelményeiről, a záróvizsgáról, szakváltásról/leadásról, szakosodásról, a diplomaosztóról, a költségtérítéses átsorolásról, a hallgatói jogviszonyról, kreditátvitelről/pótlásról, kurzusfelvételről.

TJSZ: Térítési és Juttatási Szabályzat

TVSZ: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

végbizonyítvány (abszolutórium): A tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett.

vizsga: Az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének – értékeléssel egybekötött – ellenőrzési formája.

vizsgakurzus: Sikertelen kurzus ismétlése óralátogatási kötelezettség nélkül.

Zh: A zárthelyi dolgozat rövidítése. Írásbeli dolgozat, mely felügyelet mellett, megszabott időtartam alatt készül el.

 

Téli-tavaszi nyitvatartási rend 2022. december 22. - 2023. február 5.
Méltányossági vizsgák 2023. február 1. - 2023. február 4.
AK, ESK diplomaátadó 2023. február 17. 14:00 - 16:00